Na jakie kary narażony jest kierowca w przypadku kontroli przewozu np. oleju napędowego w ilości ponad 500 litrów podlegającego rejestracji i stwierdzenia braku numeru referencyjnego?

Od 18 kwietnia 2017 roku przewóz towarów wrażliwych tj. oleje, smary, alkohol etylowy, susz tytoniowy nakłada na podmioty przewożące na i przez terytorium Rzeczypospolitej obowiązek dokonania zgłoszenia takiego przewozu do elektronicznego rejestru (SENT) i uzyskania numeru referencyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zatem przed rozpoczęciem przewozu kierujący musi otrzymać od przewoźnika numer referencyjny. Numer referencyjny jest ważny 10 dni.

 

Jeżeli przewoźnik nie przekaże kierującemu numeru referencyjnego, kierujący ma obowiązek odmówić rozpoczęcia przewozu towaru.

 

Co jednak w sytuacji, gdy przewóz zostanie rozpoczęty bez numeru referencyjnego i pojazd zostanie zatrzymany do kontroli?

 

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez numeru referencyjnego, kierujący podlega karze grzywny w wysokości od 5000 zł – 7500 zł (art. 32 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów).

Grzywna nakładana jest w drodze mandatu karnego.

 

Orzekanie w sprawie nałożenia grzywny następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Funkcjonariusz nakładający grzywnę ma obowiązek wskazać wysokość grzywny, określić wykroczenie, za które ma być nałożona, oraz pouczyć sprawcę o prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o konsekwencjach tej odmowy.

 

Nałożenie grzywny w drodze mandatu jest uzależnione od zgody sprawcy, co wynika z art. 97 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.

 

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego sprawa będzie skierowana do sądu, o czym mówi art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Sprawa zostanie skierowana do sądu także w przypadku nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem.

 

Przyjęcie mandatu oznacza przyznanie się sprawcy do winy i prawomocne zakończenie postępowania. Mandat karny kredytowy staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru.

 

Nie jest wykluczone zastosowanie art. 41 Kodeksu wykroczeń tj. w stosunku do sprawcy czynu, można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.